Potpisan ugovor o početku procesa uspostave sistema sigurnosti i kvaliteta u Domu zdravlja Tomislavgrad

  • PDF

U okviru procesa uključivanja svih zdravstvenih ustanova koje obavljaju zdravstvenu djelatnost u uspostavu sistema sigurnosti zdravstvenih usluga s ciljem zaštite pacijenta, Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH (AKAZ) je na osnovu pripremnih kontakata sa menadžmentom Doma zdravlja Tomislavgrad i ravnateljicom Ivankom Živković, dr.med. spec.ginekologije i opstetricije, još u decembru 2019. godine dogovorila početak procesa uspostave sistema sigurnosti i kvaliteta u Domu zdravlja, koji uključuje pripremu Doma zdravlja za akreditaciju, te realizaciju vanjske ocjene u svrhu dodjele certifikata o akreditaciji Domu zdravlja. Kao rezultat toga, u ponedeljak, 06.07.2020. godine, AKAZ i Dom zdravlja Tomislavgrad su potpisali ugovor o realiziranju programa facilitacije i edukacije za uvođenje sistema poboljšanja kvaliteta i pripremi za vanjsku ocjenu, kao i ugovor o definiranju uslova akreditacijskog pregleda i sticanja akreditacijskog statusa Doma zdravlja.

 

U narednom periodu, planirana je edukacija za osoblje timova porodične/obiteljske medicine i specijalističko-konsultativnih službi Doma zdravlja, u sklopu uspostave sistema sigurnosti i kvaliteta za porodičnu/obiteljsku medicinu i specijalističko-konsultativne službe Doma zdravlja. Na ovoj edukaciji zaposlenicima će biti predstavljen plan rada i obaveze koje proizilaze iz ovog procesa, te će ih se upoznati sa samim standardima za domove zdravlja i porodičnnu/obiteljsku medicinu, kao i sa koncetpom samoocjene timova i službi. Druga edukacija je će se baviti izradom politika i procedura, te značajem facilitacije, radi pripreme za vanjsku ocjenu, kao i vanjskoj ocjeni.

Pored aktivnosti na edukaciji AKAZ će realizirati i facilitaciju odnosno pripremu Doma zdravlja za vanjsku ocjenu u svrhu akreditacije. Pod facilitacijom se podrazumijeva stručna pomoć zdravstvenim ustanovama u uspostavljanju sistema kvaliteta i sigurnosti i priprema za vanjsku ocjenu u svrhu akreditacije/certifikacije. Ove aktivnosti će obavljati facilitatori koji su stekli svoje znanje na svom radnom mjestu i na naprednoj obuci za AKAZ-ove facilitatore. i tokom vanjske ocjene, jer su na listi ovlaštenih ocjenjivača kvaliteta AKAZ-a. Tokom obavljanja svojih poslova, facilitatori će biti u kontinuiranoj vezi sa Agencijom u smislu primanja instrukcija, savjeta i objašnjenja za pojedine aktivnosti, kao i tumačenja standarda i pisanje politika i procedura.

Nakon pripreme Doma zdravlja, na osnovu pozitivnog izvještaja facilitatora AKAZ-a, planirana je i realizacija vanjske ocjene Doma zdravlja Tomislavgrad, i to u smislu člana 55. Zakona o zdravstvenoj zaštiti prema kojem je AKAZ dužan obavljati kontinuirano praćenje i procjenu sigurnosnih standarda u zdravstvenim ustanovama, što uključuje i izdavanje certifikata o zadovoljenju standarda sigurnosti, odnosno provoditi certifikaciju zdravstvenih ustanova u dijelu provjere zadovoljenja standarda sigurnosti, dok je akreditacija definirana smislu člana 22. stava 1. tačke 4. Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu kao naročitu djelatnost Agencije koja podrazumijeva vršenje postupka akreditacije zdravstvenih ustanova u skladu sa ovim Zakonom, kao i propisima donijetim na osnovu ovog Zakona, te s tim u vezi dodjeljivanje, ukidanje, odnosno obnavljanje akreditacije zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH. Ista obaveza od januara 2020. godine, predviđena je i članom 215. stav 2. tačka d) Pravilnika o ispunjenosti uvjeta prostora, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama, koji propisuje da zdravstvena ustanova koja obavlja zdravstvenu djelatnost iz domena primarne i sekundarne zdravstvene zaštite mora imati certifikat AKAZ-a za dokaz o uspostavljenom sistemu sigurnosnih standarda s ciljem zaštite pacijenta radi dokazivanja ispunjenosti uvjeta prostora, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama pred svojim kantonalnim ministarstvom zdravstva.

Akaz

IPLab, laboratorijski informacijski sustav iz IPSoft-a, je uspješno implementiran u tomislavgradski Dom zdravlja. Sustav je pokrio kompletan radni tok medicinsko-biokemijskog laboratorija, od prijema pacijenta, naplate participacije, preko komunikacije sa automatskim analizatorima Abbott Cell Dyn 3700 (hematologija),Siemens Dimension XPand Plus (biokemija), te aparata za imunokemiju Siemens Immulite. Svi rezultati se koriste pri ispisa jedinstvenog nalaza, slanja nalaza e-mailom, ispisa potrebnih izvještaja prema Zavodu, raznih analiza itd.